1. De accommodatie wordt in gebruik gegeven overeenkomstig de in de toewijzing vermelde uren. Aan deze toewijzing kunnen géén rechten voor een eventuele volgende periode worden ontleend.
 2. Een verzoek tot aanvraag of wijziging van de gebruiksuren dient tenminste twee weken van tevoren digitaal, via info@brughuus.nl, te worden ingediend.
 3. Een verzoek tot annulering van de gebruiksuren dient tenminste twee weken van te voren via e-mail (info@brughuus.nl ) te worden ingediend.
 4. Op het verzoek tot aanvraag van gebruiksuren dient duidelijk aangegeven te worden indien er op bepaalde dagen (bijvoorbeeld zon- en feestdagen) géén gebruik zal worden gemaakt van de sportaccommodatie. Indien bij de aanvraag géén expliciete vermelding is gedaan van dagen waarop géén gebruik van de sportaccommodatie zal worden gemaakt, zullen ook zon- en feestdagen worden doorberekend.
 5. Voor de verhuurder (Stichting De Afdraai) geldt een opzegtermijn van 3 weken indien een reeds toegezegde aanvraag niet of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden.
 6. De verhuurder kan een huurder verplichten in bijzondere omstandigheden tijd af te staan, voor een andere in de (sport)accommodatie te houden activiteit. Als een huurder op bepaalde data om bijzondere reden tijd moet afstaan, zal de betreffende huurder over deze tijd geen huur verschuldigd zijn en zal verrekening plaatsvinden. De huurder heeft in dit geval niet het recht zelf de betreffende onverschuldigde huur op een nota in mindering brengen.
 7. Stichting De Afdraai behoudt het recht, om een huurder die “misbruik” maakt van de door hem gehuurde (sport)accommodatie, zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden of zich schuldig maakt aan onzorgvuldig gebruik of wanbetaling, onmiddellijk de toegang tot de accommodatie te weigeren.
 8. De huurder is aansprakelijk voor de goede orde in de sportaccommodatie en de daarbij behorende kleedkamers en gangen en moet erop toe zien dat tijdens het gebruik:
  •   de aanwezige toestellen en materialen niet oneigenlijk worden gebruikt en nà gebruik weer op dejuiste plaats worden teruggezet.
  •   de vluchtwegen (gemarkeerd) ten alle tijden vrijhouden en binnen de markering geen materiaalwordt geplaatst
  •   er geen onnodig energie- en waterverbruik plaats heeft.
 9. De huurder is vrij in het al dan niet toelaten van publiek, wanneer hij de sportaccommodatie tot zijn beschikking heeft. Wel draagt de huurder de verantwoordelijkheid voor de goede orde op het zitgedeelte in de sportaccomodatie en zorgt hij ervoor dat het publiek zich houdt aan de geldende regels.
 10. Iedere huurder wordt geacht de sportaccommodatie en de inventaris in goede staat te hebben aangetroffen, tenzij hij voor aanvang van het gebruik aan de beheerder, of bij diens afwezigheid, via info@brughuus.nl kennis geeft van de aangetroffen beschadiging of defect. Bij nalatigheid en oneigenlijk gebruik komen de kosten van herstel of vervanging voor rekening van laatst aanwezige huurder. Stichting De Afdraai stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, ongevallen e.d. die zich door gebruik van de (sport)accommodatie of het erbij behorend terrein voordoen. Alle schade, hoe ook genaamd, welke de oorzaak is van het gebruik van de (sport)accommodatie komen voor rekening van huurder. Elke huurder is verplicht om zijn leden erop te wijzen om zich behoorlijk te gedragen.
 11. De beheerder is bevoegd de huurder, als men zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden of aan de aanwijzingen van de beheerder, te waarschuwen. Mocht een dergelijke waarschuwing niet helpen, dan is de beheerder bevoegd tot uitzetting over te gaan.
 12. De tot de inrichting behorende ballen, hoepels en knotsen e.d. zijn bestemd voor schoolgebruik. De huurders dienen zelf voor deze materialen te zorgen.
 13. In de (sport)accommodatie worden geen huisdieren toegelaten. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor blindengeleidehonden.
 14. De aanwezige materialen (inrichting en klein materiaal) mogen alleen gebruikt worden voor de sportactiviteiten waarvoor ze bestemd zijn.
 15. De judomatten mogen uitsluitend door de Judovereniging worden gebruikt.
 16. Het roken in de (sport)accommodatie is ten strengste verboden.
 17. Etenswaren en glaswerk zijn in de sportaccommodatie niet toegestaan. De huurder van de kantineheeft uitsluitend het recht tot verkoop van consumpties in de sportzaal.
 1. Het gebruik van schoolkrijt op de vloeren, muren en inrichting van de (sport)accommodatie is verboden. Ook het gebruik van hars is niet toegestaan.
 2. De sportaccommodatie mag niet anders worden betreden dan op blote voeten of op sportschoenen met zolen die geen strepen nalaten. Deze schoenen moeten in de sportaccommodatie worden aangetrokken en mogen niet voor buitensporten gebruikt worden. Het betreden van de zaal met ander schoeisel is niet toegestaan.
 3. De sportaccommodatie mag niet worden betreden, voordat het (sport)kader aanwezig is. Na beëindiging van het gebruik sluit het kader of de aanwezige beheerder de accommodatie weer af.
 4. Na het gebruik dient de sportaccommodatie in ordelijke staat te worden achtergelaten, de opberging van de toestellen inbegrepen. Indien er geen beheerder aanwezig is dienen ook alle ramen en deuren te worden afgesloten, het licht te worden gedoofd en het alarm zonodig te worden ingeschakeld. Zonder toestemming van de beheerder mogen geen eigendommen van de gebruikers of van Stichting De Afdraai in het gebouw opgeborgen of meegenomen worden.
 5. Aanvragen voor het gebruik van materialen buiten de sporthal, die bij de inrichting van deze accommodatie horen, dienen 14 dagen van te voren via e-mail (info@brughuus.nl) te worden ingediend.
 6. Fietsen en bromfietsen moeten in de daarvoor aanwezige stalling worden geplaatst en niet tegen of in de accommodatie. Auto’s moeten op de parkeerplaats geparkeerd worden.
 7. Stichting De Afdraai heeft het recht om maatregelen te treffen/op te leggen en eventueel de gebruiksvoorwaarden aan te passen als dat voor een ordelijk en deugdelijk gebruik van de accommodatie noodzakelijk wordt geacht.

Aanvullende voorschrift uitsluitend voor gymzalen

1. Voetballen in de gymzaal is uitsluitend toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde “soft”-voetbal.

Brandveiligheid

In verband met de brandveiligheid dient u met het volgende rekening te houden:

 1. Zorg ervoor dat er geen obstakels staan voor de nooduitgangen. Dan kan in geval van brand hetgebouw snel worden verlaten. Let er met name op dat ook in de toestellenberging de weg naar de

  nooduitgang vrij wordt gehouden (indien van toepassing).

 2. Alle activiteiten die afwijken van het “normale” sportgebruik dienen, ten minste 1 maand vooraanvang van de activiteit, via e-mail info@brughuus.nl te worden gemeld.
 3. Het is, zonder toestemming van de brandweer, niet toegestaan in de sportaccommodatie teovernachten. (zie ook punt 2).

Juli 2018